Tarihcemiz

KIZILCASÖĞÜT   TARİHİ

            

        Tarih çağlar boyunca,Friğlerin,Lidyalıların,Perslerin,İskender İmparatorluğunun, Bergama Krallığının, Roma ve Bizans imparatorluklarının hakimiyetinde kalan Uşak ve Banaz toprakları 1070 yılında AfşinBey komutasındaki Türk akıncılarının geçici istilasında kaldı. 1071 Malazgirt       zaferinden sonra, fethedilen bu topraklarda kurulan şehirlerden biri olan Banaz, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra 1280 yılında Germiyanoğullarının eline geçti.Uşak ve Banaz çevresi 1390 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.

       Osmanlı dönemi  1539 tarihlerinde Banaz adı yine Banaz olarak geçmektedir. Osmanlı arşivlerinde 1530 tarihlerinde Banaz’la ilgili şu bilgilere yer verilmektedir: Hane 49, mücerred 11, pir 2, hatip beratlı 1, emme 1, sipahi zade 4, hasıl(gelir) 5519 akçedir.  1530 tarihlerinde, Kızılcasöğüt karyesi (köyü) aynı adla bulunmakta;Hane: 9, mücerred: 1, hasıl(geliri ) 3647 akçedir ve Uşak’a tabidir. (1) (Bu yıllarda Kızılca söğüt köyünün nüfusunun azlığına rağmen gelirinin yüksek olması; arazisinin geniş ve çok verimli olduğunu göstermektedir.

      1520 yılında ise;Kızılcasöğüt köyü yine Uşak’a bağlı, Halil ve Dursun’ un bölüşerek kullandığı tımarıdır.Yine İlyas’ın tımarı Yunus’a verilmiştir.

      1570 yılnda (II. Selim zamanında ) Kızılcasöğüt Köyü yine Uşak’a bağlıdır.Yukarıda adı geçen köy sınırında Alacayundlu demekte bilinen vakıf çiftlik bundan sonra Osmanlı kanunu gereğince yüz altmış dönüm yer, vakfa tayin olunup, ondan fazla yerlerin mahsülleri (ürünleri) adı geçen köy mahsülüyle dahi ilgili değildir ve vakfa dahildir.Bu defter- i atik “eski  defter”

gereğidir.Bu tarihte;  Ali sürücü Hızır ve Bali Efendinin tımarıdır.

      1520 yılında Kızılcasöğüt ‘ te 13 asker, 12 ev ( hane), öküzü  olan çiftçi 3,altı akçeden az gelirli 1 (bennak ) , Yörük 2, atlı (sipahizade) 1’dir.

       1570 yılında Kızılcasöğütte; asker 13, hane 10, bir çift öküzü olan çiftçi 3 ,altı akçeden geliri az olan kişi 4 , beratlı 3, tarla 47 dir.

        Banaz nahiyesi Uşak kazasına bağlı olup, Banaz ‘ın 38 köyü bulunmaktadır.Adı geçen nahiye ‘nin nüfusu 13251 dir. Bu nüfus  tamamen  müslümandır.Bu nüfusun 6768’i erkek ,6483 ‘ü kadındır. Bu çerçevede Kızılcasöğüt köyünde de müslüman olmayan azınlık bulunamamakta ve halkının tamamı müslümandır.